اساسنامه ستاد دیه کشور – ارکان

اساسنامه ستاد دیه کشور – ارکان

فصل دوم : ارکان

ماده ۷ : ارکان ستاددیه عبارتند از :
الف ـ هیئت مؤسس .
ب ـ هیئت امناء .
ج ـ هیئت مدیره .
د ـ بازرسان .

ماده ۸ : هیئت مؤسس متشکل است از:
آقایان : حاج سید مرتضی اعتمادالاسلامی بختیاری ، حاج سعید امانی همدانی ، حاج حبیب اله شفیق ، حاج محمدرضا اعتمادیان ، حاج سید علاء میرمحمد صادقی ، حاج علی اکبر بادام برجاه و حاج سید اسداله جولائی .

ماده ۹ : اختیارات و مسئولیتهای هیئت مؤسس .
الف ـ تصویب اولین اساسنامه ستاددیه .
ب ـ انتخاب اولین هیئت امناء .
* تبصره : هیئت مؤسس بعد از تصویب اولین اساسنامه ستاددیه و انتخاب اولین هیئت امناء ، مسئولیت و اختیاری در ستاددیه نخواهد داشت .

ماده ۱۰ : هیئت امناء :
هیأت امناء ستاددیه مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاددیه میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند .
* تبصره ۱ : مجمع عمومی ستاددیه ، همان هیئت امناء است .
* تبصره ۲ : مجمع میتواند تعداد اعضاء هیئت امناء را تا ۱۵ نفر افزایش دهد .
* تبصره ۳ : فعالیت هیئت امناء افتخاری است .

ماده ۱۱ : هر یک از اعضاء هیئت امناء می توانند در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نمایند که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید. عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ می تواند جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .

ماده ۱۲ : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یااز ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافق دو سوم اعضاء هیئت امناء انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .

ماده ۱۳ : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۴ : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت ( نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر) ضرورت دارد .
در صورتیکه در دعوت نخستین ؛ اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز بعد با دعوت رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .

ماده ۱۵ : وظایف مجمع عمومی عادی :
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ستاددیه و بازرسان اصلی و علی البدل .
۲- تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاددیه و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره.
۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
۵- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳ .
۶- تصویب ترازنامه و بودجه .
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاددیه .

ماده ۱۶ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱- بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
۲- با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .
* تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
* تبصره ۲ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
* تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
* تبصره ۴ : رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، عضو هیئت امناء خواهد بود .

ماده ۱۷ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱- اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
۲- بررسی و تصویب انحلال ستاددیه .
۳- عزل هیئت مدیره .
۴- عزل بازرسان .

ماده ۱۸ : هیئت مدیره :

ستاددیه دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۷ تا ۹ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب می شوند .
* تبصره ۱: رئیس سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور ، بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محسوب خواهد شد .
* تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
* تبصره ۳ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ، ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی با تشخیص هیئت مدیره در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .
* تبصره ۴ : شرکت اعضاء علی البدل و بازرس اصلی و علی البدل در جلسات هیئت مدیره ، بلامانع است .

ماده ۱۹ : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۲۰ : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت یا دعوت کتبی ، تلفنی ویا پیامکی رئیس ، نائب رئیس و یا مدیرعامل ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

ماده ۲۱ : اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .

* تبصره : آئین‌نامه موضوع این مادّه به پیشنهاد هیئت‌مدیره ستاددیه‌ و تصویب مجمع‌عمومی‌ (‌هیئت امناء) لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲۲ : هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است حداکثردو ماه قبل از‌‌‌‌‌ پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخاب هیئت‌مدیره جدیددعوت نماید.

ماده ۲۳ : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی ستاددیه بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر میباشد :
۱- تعیین رئیس و نائب رئیس از بین اعضاء هیئت مدیره .
۲- تعیین مدیرعامل.
۳- تأسیس شعب و نمایندگی های استانی .
۴- اعمال کلیه اختیارات مربوط به حوزه منابع انسانی از بدو خدمت تا خاتمه خدمت .
۵- اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .
۶- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی ستاددیه .[۱] ۷- هرگونه اقامه یا دفاع از دعاوی مدنی و جزایی ، اصالتاً و وکالتاً ، اعم از اینکه ستاددیه مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل .
۸- تعیین وکیل و عزل آن .
۹- حل و فصل دعاوی از طریق داوری ، صلح و سازش .
۱۰- اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .
۱۱- تنظیم آئین نامه های لازم درخصوص امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمدهای ستاددیه و اختصاص بودجه به هریک از هدفهای آن و ارائه به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
۱۲- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره ، جهت رسیدگی و تصویب هیئت امناء.
۱۳- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ؛ موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در موارد ضروری بنا به تقاضای هیئت مدیره دعوت نماید .
* تبصره : هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا هیئتی که تعیین می کند تفویض نماید .

ماده ۲۴ : هیئت مدیره می تواند هر اقدامی که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و تبدیل به احسن آنها را انجام دهد ، بجز مواردی که هیئت امناء استثناء کرده باشد.
* تبصره : در مورد اموال غیر منقول، تصویب دوسوم اعضاء هیئت مدیره ضروری است .

ماده ۲۵ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر ذیل با مهر ستاددیه معتبر می باشد :
– رئیس هیئت مدیره
– نائب رئیس
– مدیرعامل
– خزانه دار
* تبصره : سایر اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره انجام می شود .

ماده ۲۶ : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت ، ضبط و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید .
ماده ۲۷ : ستاددیه دارای مهر و علامت (آرم ) مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء تهیه خواهد شد .

ماده ۲۸ : مدیرعامل :
مدیرعامل برای مدت ۲ سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت مدیره انتخاب میگردد.
* تبصره : حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می شود .

ماده ۲۹ : نصب و عزل مدیرعامل با رأی اکثریت هیئت مدیره ( نصف بعلاوه یک آراء) خواهد بود .

ماده ۳۰ : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :
۱- اجرای مصوّبات هیئت مدیره در انجام امور ستاددیه .
۲- انجام امور اداری ، اجرائی و مالی ستاددیه .
۳- تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .
۴- تنظیم ترازنامه عملکرد و گزارش سالیانه جهت ارائه به هیئت مدیره .
۵- تنظیم بودجه ستاددیه جهت ارائه به هیئت مدیره .
۶- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ستاددیه.
۷- انجام سایر امور محوله از سوی هیئت مدیره .

درباره‌ی محمد علی لهراسبی

آموختن، کوچک‌ترین رسالتی است که بر دوش انسان‌هاست. من نیز خود را در انجام درست این رسالت شریک می‌دانم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*