وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

لزوم وجود وکیل خانواده در هر خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ولیکن متاسفانه هنوز در ارتقا سطح دانش و تمدن خانواده ها در این زمینه و اخذ وکیل خانواده و بهمراه داشتن آن در کلیه مراحل زندگی و تصمیمات اعضای خانواده به چشم نمیخورد. امید بر آن است با افزایش سطح آگاهی و به جهت جلوگیری از مشکلات عدیده و بعضا بروز خسارات جبران ناپذیر در هر خانواده یک وکیل خانواده همواره در اخذ تصمیمات ایشان نقش موثر و به سزای خویش را ایفا نماید.

وکیل خانواده در کنار اعضای خانواده به این دلیل که همواره با ایشان در ارتباط بوده و از سبک و طرز زندگی خانواده مطلع و واقف بر خواسته های آنهاست، میتواند از نخستین گام های تشکیل خانواده تا به انتهای امور اعضای خانواده و یا در فرض طلاق و جدایی افراد خانواده از یکدیگر با ارائه مشاوره حقوقی درست و بجا بینش صحیح از قانون و اینکه اعمال و رفتار آنها چه آثار حقوقی را به بار خواهد آورد ایشان را در اخذ تصمیمات صحیح و دوری از مفسده های آتی رهنمون سازد.

وکیل خانواده در دوران نامزدی:

وکیل خانواده از دوران نامزدی میتواند با گوشزد نمودن احکام و آثار حقوقی و قانونی افعال هریک از طرفین موجب آگاهی و اقدام به موقع ایشان گردد.
طبق قانون نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته میشود.
وکیل خانواده به شما خاطر نشان میدارد که وعده ازدواج یا نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمیکند و قراردادی است جایز، که مادام که عقد نکاح منعقد نگردیده است قابل برهم زدن میباشد.
وکیل خانواده در خصوص هدایایی که در دوران نامزدی و پیش از ازدواج توسط طرفین و خویشان آنها به طرف مقابل داده میشود بیان میدارد هدایا در اصل به تملیک طرف مقابل درمی آیند ولیکن در صورت برهم خوردن نامزدی و جاری نشدن عقد نکاح میتوان در چارچوب قانون و وفق مقررات به مطالبه برخی از آن هدایا اقدام نمود.

پس از آنکه دوران نامزدی سپری گردید عقد نکاح با رعایت شرایط صحت و لزوم آن جاری و زن و مرد، زوجین محسوب شده و وکیل خانواده حقوق و تکالیف هریک را که طبق قانون موظف به ایفا آنها میباشند را بیان میدارد.

وکیل خانواده متخصص در عقد نکاح و آثار آن:

وکیل خبره در امور خانواده و دعاوی خانواده به زوجه میگوید که در صورت دارا بودن حق حبس میتواند تا تادیه کامل مهریه از ناحیه زوج، از حق حبس خویش استفاده نماید و نسبت به تمکین خاص در حق شوهر اقدامی ننماید.
همچنین با بهره گیری از وکیل خانواده زوج میتواند با دانستن حدود تکالیف و اختیارات خود اقدام های قانونی را مبذول نماید به عنوان مثال چنانچه زوجه دارای شغل و یا حرفه ای باشد که خلاف شان و شخصیت مرد و خانواده او باشد زوج میتواند از طریق وکیل خانواده اقدام و مانع ادامه فعالیت و اشتغال زوجه گردد.
بسیاری از حقوق و تکالیفی که به عهده طرفین است مورد غفلت قرار میگیرد و وکیل خانواده میتواند با زدودن این غفلت مسیر سلامت زندگی پیش رو را هموار سازد.

وکیل خانواده و شروط ضمن عقد:

وکیل حرفه ای خانواده به ولی (سرپرست، پدر و جد پدری) و یا خود زوجه بیان میدارد که حین العقد نکاح میتوانند شرط نمایند اختیار اینکه مسکن در چه محل و مکانی باشد به زوجه واگذار گردد. و این حق از زوج (شوهر) ساقط گردد که در اصطلاح به آن حق تهیه مسکن گفته میشود و دیگر حقوق از قبیل اینکه حین عقد نکاح و یا پس از انعقاد عقد نکاح، زوجین میتوانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حق طلاق را به زوجه اعطا نمایند.

وکیل خانواده متخصص در امور طلاق و حق طلاق:

طلاق، به یک اراده واقع میگردد و برای انجام طلاق به دو اراده و توافق اراده زوجین نیازی نمیباشد، به عبارت دیگر برخلاف عقد نکاح که میبایست رضایت و اهلیت هر دو طرف حین العقد موجود میبود، در طلاق به این شرح نیست و صرفا به اراده مرد (زوج) طلاق واقع میشود.
وکیل خوب خانواده و متخصص در امور خانوادگی به زوجه اعلام میدارد میتواند در ابتدای امر و یا بعدا این حق را از شوهرش دریافت نماید تا در صورت بروز اختلاف زوجه بدون نیاز به وجود و مراجعه مرد به دادگاه، با اخذ وکیل دادگستری خویش را مطلقه نماید.

وکیل خانواده در حضانت:

حضانت یا همان حضانت طفل و فرزندان مطابق ماده ١١۶٨ قانون مدنی هم حق و هم تکلیف والدین است و مطالق ماده ١١٧١ قانون مدنی چنانچه هریک از والدین فوت نمایند حضانت و تکلیف مراقبت و نگهداری فرزند و یا فرزندان مشترک به عهده طرف دیگری است که در قید حیات میباشد. در همین راستا ماده ۴٣ قانون حمایت خانواده عنوان داشته است: ((حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.))

وکیل خانواده در حضانت و دعاوی حضانت به شما میگوید که وفق قانون ترتیب اخذ حضانت و یا سلب آن از طرف مقابل به چه صورت است. حضانت طفل تا ٧ سالگی با مادر است و پس از ٧ سالگی چنانچه فرزند پسر باشد تا ١۵ سالگی و اگر دختر باشد تا ٩ سالگی با پدر است و پس از سنین فوق الذکر فرزند خودش انتخاب مینماید که با پدر باشد یا مادر. وکیل خانواده در امر حضانت میتواند با اثبات شرایط مقرر در قانون از هریک از والدین سلب حضانت نماید و نگهداری طفل را به طرف مقابل واگذارد.

وکیل خانواده متخصص در نفقه زوجه و نفقه فرزند:

وکیل خوب نفقه در دعاوی خانوادگی اینگونه عمل مینماید: ابتدائا بیان میدارد که نفقه زن در عقد دائم به عهده مرد است و در عقد موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه به زن ندارد.

نفقه چیست و شامل چه مواردی است؟

وکیل خانواده متخصص در نفقه ابتدائا بیان میدارد که مطابق ماده ١١٠٧ قانون مدنی نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن اعم از مسکن، پوشاک، خوراک، اثاثیه منزل و هزینه های درمانی و خدمه درصورت عادت زن میباشد ولیکن هزینه تحصیل زوجه از شمول نفقه خارج است و مرد تکلیفی در پرداخت هزینه ادامه تحصیل زوجه ندارد و زن نمیتواند آن را از مرد مطالبه نماید.
وکیل خانواده در تعیین نفقه پس از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به مرجع صالح با تقاضای ارجاع امر به کارشناسی، شرایط و شان و اوضاع و احوال زن را در تعیین نفقه ملاک و محور نظریه کارشناسی قرار میدهد تا طبق نیازهای او برایش مقرری ماهیانه در نظر گرفته شود.

وکیل خانواده در تمکین و نفقه:

وکیل خانواده متخصص در نفقه و مطالبه آن و اثر تمکین و عدم تمکین به زوجه اعلام میدارد چنانچه زوجه بدون عذر موجه از تمکین و انجام تکالیف زناشویی خود سرباز زند و زوج با مراجعه به محاکم صالح حکم عدم تمکین یا همان نشوز زن را بگیرد، زن دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و به وی نفقه تعلق نمیگیرد.

وکیل خانواده و نفقه فرزند یا فرزندان:

وکیل متخصص در نفقه و نحوه مطالبه نفقه بیان میدارد نفقه وفق قانون هزینه های متعارف و مسکن و ماوایی است که برای ادامه و بقا حیات ضروری است و نفقه فرزند و یا فرزندان مشترک بر عهده پدر میباشد.
تکلیف پدر به پرداخت نفقه به این شرح است که مطابق ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده فرزندان اناث (دختر) در صورت نداشتن شغل و یا شوهر و فرزندان ذکور (پسر) تا بیست سالگی و بعد از سن بیست سالگی چنانچه معلول و یا از کارافتاده باشد یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشد به عهده پدر است. همچنین در صورت فقدان پدر و جد پدری به عهده مادر است.

درباره‌ی محمد علی لهراسبی

آموختن، کوچک‌ترین رسالتی است که بر دوش انسان‌هاست. من نیز خود را در انجام درست این رسالت شریک می‌دانم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*