آمـــوزش

برای حفظ و تقویت کیان خانواده و احترام به ارکان آن کوشا و فداکار باشیم

برای حفظ و تقویت کیان خانواده و احترام به ارکان آن کوشا و فداکار باشیم مهریه، دین مرد به زن است. سند این دین و بدهی، سند نکاحیه میباشد. لذا ارتباطی از حیث لازم و ملزوم بودن موضوع طلاقو مهریه وجود ندارد. یعنی ممکن است زوجین در پرونده طلاق، در ... بیشتر بخوانید »

تکلیف حقوق مالی زن به چه صورت است؟

تکلیف حقوق مالی زن به چه صورت است؟ وکیل مطالبه مهریه در فرضی که مرد خواستار طلاق است می افزاید: چنانچه زوج خواستار طلاق باشد پس از تنظیم دادخواست طلاق و تقدیم آن به محکمه صالح و طرح دعوای طلاق، با این پرسش از ناحیه قاضی مواجهه میشود که تکلیف ... بیشتر بخوانید »

وکیل متخصص مطالبه مهریه در نکاح منقطع

وکیل متخصص مطالبه مهریه در نکاح منقطع در نکاح منقطع یا به لفظ عامیانه عقد موقت (صیغه) مطابق ماده ١٠٩۵ قانون مدنی تعیین و ذکر مهریه از شرایط اساسی و صحت عقد موقت میباشد و چنانچه این شرط رعایت نگردد مرجب بطلان نکاح منقطع (صیغه) میگردد. ماده ١٠٩۵ قانون مدنی: ... بیشتر بخوانید »

وکیل مطالبه مهریه و بررسی حق حبس در مهریه

وکیل مطالبه مهریه و بررسی حق حبس در مهریه آیا دارای حق حبس میباشند یا خیر؟ حق حبس مطابق ماده ١٠٨۵ قانون مدنی به این شرح است: ((زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او ... بیشتر بخوانید »

چه چیزی را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد؟

چه چیزی را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد؟ مطابق مادتین ١٠٧٨ و ١٠٧٩ قانون مدنی هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد و مهر باید بین طرفین تا حدی که موجب رفع جهالت از آن باشد معلوم و مشخص گردد. لذا طرفین ... بیشتر بخوانید »

وکیل مطالبه مهریه و تعریف مهریه

وکیل مطالبه مهریه و تعریف مهریه مهریه یا صداق ، مالی است که در عقد نکاح برای زن (زوجه) تعیین شده و پرداخت آن به عهده مرد (زوج) میباشد و در ماهیت حقوقی آن میتوان گفت مهریه ، بدهی و دینی است که به موجب آن زن از شوهر خود ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق بائن و رجعی

پرسش حائز اهمیت این است که به هنگام انشا رای و صدور حکم طلاق، کدام نوع از طلاق جاری میگردد؟ بائن یا رجعی؟ اصل بر طلاق رجعی است طلاق بائن استثنا محسوب میشود و طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام نموده است، میبایست رجعی دانست و ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق و شرح انواع طلاق

وکیل برای طلاق به شرح انواع طلاق و تعاریف آن وفق قوانین موضوعه و فقه اسلامی و کتب دکترین حقوقی میپردازد: طلاق سنی (سنت) طلاق مشروع و مجاز است که به طلاق بائن و طلاق عدی تقسیم میشود. طلاق بائن بنابر قول فقهای امامیه بر شش گونه میباشد: طلاق غیر ... بیشتر بخوانید »

وکالت زن در طلاق

وکیل طلاق توافقی یا طلاق در فرضی که زن وکیل در طلاق است ابراز میدارد: مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی طرفین میتوانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، توافق نمایند و شوهر به زن وکالت برای طلاق دهد که هر زمان و به هرصورت که خواست خویش را مطلقه ... بیشتر بخوانید »

وکیل طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست زن و تفسیر ماهیت این نوع طلاق که سخت ترین نوع طلاق است: مطابق ماده ١١٢٩ قانون مدنی: ((در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و ... بیشتر بخوانید »