آمـــوزش

وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

لزوم وجود وکیل خانواده در هر خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ولیکن متاسفانه هنوز در ارتقا سطح دانش و تمدن خانواده ها در این زمینه و اخذ وکیل خانواده و بهمراه داشتن آن در کلیه مراحل زندگی و تصمیمات اعضای خانواده به چشم نمیخورد. امید بر آن است ... بیشتر بخوانید »