گـردش کار ستاد

گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند. ۱- تشکیل پرونده در زندان توسط مددکاران زندان . ۲- ارسال پرونده تشکیل شده به ستاددیه . ۳- بررسی پرونده ورفع نواقصات موجود در آن . ۴- ارائه پرونده به گروه تحقیق جهت تحقیق میدانی از شاکی ... بیشتر بخوانید »